hdfghdfghdfgh

REGULAMIN

 

Regulamin ten określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym pod adresem kalorycznie.com.

 

Właścicielem sklepu kalorycznie.com jest:

Centrum Leczenia Dietetycznego Łukasz Piskrzyński

Stadnicka Wola 60

26-200 Końskie

Nr konta bankowego: 72 1090 1665 0000 0001 1849 8677

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem: kalorycznie.com jest prowadzony przez Centrum Leczenia Dietetycznego Łukasz Piskrzyński – pozostałe szczegóły dotyczące ww. działalności przedstawiono we Wstępie.
 2. Regulamin spisano w języku polskim i stanowi wzorzec umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 3. Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 5. Wszystkie produkty w asortymencie Sklepu kalorycznie.com są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, a także zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Informacja ta jest równoznaczna z zobowiązaniem Sprzedawcy do dostarczenia Klientowi produktów bez wad.
 6. Ceny przedmiotów znajdujących się w Sklepie kalorycznie.com podane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają VAT).
 7. Kupujący może składać zamówienia w sklepie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową kalorycznie.com.
 8. Przedmiotem działalności sklepu internetowego kalorycznie.com jest sprzedaż gadżetów dietetycznych, ubrań oraz suplementów.
 9. Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim. Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Kupującego powoduje ponoszenie przez Kupującego kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Kupującego z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość.
 10. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
 12. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 13. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego rozwiązania problemu poprzez:

            a) mediację,

            b) zwrócenie się do wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,

            c) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego,

            d) uzyskanie bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii: 800 007 707.

 

§ 2

DEFINICJE

 1. REGULAMIN – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami; informuje o obowiązkach oraz uprawnieniach dwóch Stron Umowy;
 2. STRONA – stroną Umowy jest Kupujący lub Sprzedawca; w przypadku pojęcia Strony – rozumie się Kupującego oraz Sprzedawcę łącznie;
 3. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ - umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 4. KANAŁY KOMUNIKACJI – określone w § 1. 7. formy składania zamówień na odległość;
 5. SPRZEDAWCA - Centrum Leczenia Dietetycznego Łukasz Piskrzyński - jednoosobowa działalność gospodarcza.
 6. SKLEP – sklep internetowy: kalorycznie.com.
 7. USŁUGODAWCA - Centrum Leczenia Dietetycznego Łukasz Piskrzyński, Stadnicka Wola 60 26-200 Końskie, NIP: 6581907577 REGON: 362924264
 8. KLIENT -  podmiot dokonujący zakupu dobra na rzecz własnej konsumpcji za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem kalorycznie.com.
 9. KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu kalorycznie.com w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. KUPUJĄCY – jest to Klient oraz Konsument łącznie.
 11. USŁUGOBIORCA -  osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego, dostępnego pod adresem kalorycznie.com.
 12. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 13. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze Sklepu kalorycznie.com.
 14. INFORMACJA -  informacja o produkcie, znajdująca się przy zdjęciu produktu, stanowiąca opis najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego produktu, umożliwiający Kupującemu zapoznanie się z jego właściwościami;
 15. KONTO – jest to indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu się w Sklepie kalorycznie.com oznaczony loginem i hasłem; służy zawieraniu umów sprzedaży.
 16. REJESTRACJA – jest to proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie internetowym kalorycznie.com.
 17. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa cywilnoprawna, zobowiązująca do odpłatnego przeniesienia własności rzeczy ze sprzedawcy na kupującego.
 18. PRODUKT -  rzecz ruchoma, będąca w ofercie Sklepu kalorycznie.com, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 19. KOSZYK – forma magazynowania wybranych przez Kupującego produktów w celu późniejszego ich zakupu.
 20. FORMA PŁATNOŚCI – forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia oferowana przez Sklep kalorycznie.com.
 21. FORMA DOSTAWY – forma dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia w Sklepie kalorycznie.com.
 22. DOKUMENT SPRZEDAŻY  - Paragon lub faktura VAT, w zależności od wskazania Kupującego w czasie składania Zamówienia;
 23. ZAŁĄCZNIKI – informacja od możliwości odstąpienia od umowy oraz wzór formularza do odstąpienia od umowy.
 24. ADRES REKLAMACYJNY ORAZ ADRES ODSTĄPIENIA OD UMOWY – adres wskazany przez Sprzedawcę jako adres do składania określonych oświadczeń, będący adresem do korespondencji.
 25. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 26. WADA – wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu.

 

 § 3

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Informacje o produktach prezentowane na stronach Sklepu kalorycznie.com nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego; stanowią one ofertę zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
 3. Założenie konta poprzez Rejestrację nie jest warunkiem wymaganym do złożenia zamówienia w Sklepie kalorycznie.com.
 4. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien dodać do Koszyka produkt, który zamierza kupić.
 5. Dodanie Produktu do Koszyka nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dowolnie dodawane i usuwane z Koszyka.
 6. Koszyk daje Kupującemu możliwość zarządzania zamawianymi produktami oraz podliczenie wartości Zamówienia.
 7. Aby dokończyć zamówienie należy dodać do Koszyka wybrane produkty, a następnie wybrać opcje określające Płatność i Sposób dostawy. W celu sfinalizowania Zamówienia Klient przekierowany zostanie na podstronę, gdzie musi podać następujące dane:

            a) Imię oraz nazwisko Klienta;

            b) Ewentualną nazwę firmy;

            c) Kraj zamówienia;

            d) Dane adresowe;

            e) Telefon Klienta;

            f) Adres E-mail Klienta;

            g) Ewentualnie inny adres do wysyłki Zamówionych Przedmiotów.

      8. W czasie składania Zamówienia Klient ma możliwość bezpłatnego założenia Konta w Sklepie kalorycznie.com. W tym celu powinien zaznaczyć odpowiednie pole, a następnie wybrać hasło dla swojego Konta.

      9. Każdy Klient otrzymuje paragon, ale jeżeli Klient chciałby otrzymać fakturę VAT, musi w tym celu wpisać takie polecenie w polu „Uwagi do zamówienia”. 

      10. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się  potwierdzenie przez Sklep internetowy  mailowo złożonego zamówienia.

      11. Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Kupującego.

      12. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z chwilą wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w                 potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem i systemem płatniczym lub z chwilą dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.§ 4

REJESTRACJA

 1. Rejestracja w sklepie kalorycznie.com jest dobrowolna.
 2. W celu założenia nowego konta w naszym sklepie Klient musi nacisnąć przycisk „Zaloguj się” w prawym, górnym rogu.
 3. Klient podaje swój adres mailowy i wpisuje wybrane przez siebie hasło do Konta.
 4. Po wykonaniu tej czynności, naciska "Zarejestruj się".
 5. Do prawidłowego działania konta Klient musi podać swój adres i numer telefonu w panelu "Moje Konto".
 6. Klient ma także możliwość założenia Konta, przy składaniu Zamówienia.
 7. Do tego celu potrzebuje zaznaczyć odpowiednią rubrykę podczas uzupełniania danych do Zamówienia.
 8. Musi także zdefiniować hasło do logowania się w sklepie kalorycznie.com
 9. Pozostałe niewyjaśnione informacje znaleźć można w podstronie “Jak zamawiać?”

 

§ 5

KOSZTY I TERMIN WYSYŁKI

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep kalorycznie.com poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 3. Zamówienia są realizowane w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku od godziny 10:00 do 18:00, w soboty od godziny 10:00 do 15:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z chwilą wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem i systemem płatniczym lub z chwilą dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.
 5. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Kupującego, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Kupującego z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Kupującego spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
 7. Sklep dopuszcza zrealizowanie przesyłek poprzez Pocztę Polską
 8. Sklep dopuszcza zrealizowanie przesyłek poprzez firmę InPost.
 9. Koszty wysyłki zamówionych towarów uzależnione są od wybranej formy dostawy.
 10. Wszystkie niewyjaśnione sprawy dotyczące Kosztów i sposobu wysyłki znaleźć można na podstronie „Płatność i dostawa”.

 

§ 6

PŁATNOŚĆ

 1. Wszystkie ceny w Sklepie kalorycznie.com są cenami zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Sklep kalorycznie.com przewiduje następujące rodzaje płatności:

            a) Przedpłata – płatność przelewem tradycyjnym po otrzymaniu pocztą elektroniczną potwierdzenia złożenia zamówienia. Wpłata na konto: 72 1090 1665 0000 0001 1849 8677 Centrum Leczenia Dietetycznego Łukasz Piskrzyński Stadnicka Wola 60 26-200 Końskie. Należy określić tytuł wpłaty i podać Numer zamówienia oraz nazwisko Zamawiającego;

            b) Za pobraniem – poprzez płatność przy odbiorze towaru;

            c) Płatność PayPal;

            d)PayU.

      3.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmiot realizujący dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

      4. Aktualne ceny oraz wysokości kosztów dostawy przedstawione są na podstronie Sklepu internetowego „Dostawa” oraz są widoczne z poziomu Koszyka.§ 7

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 27, 28, 29, 31, 37 i 38 Ustawy o Prawach Konsumenta. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres poczty internetowej Sklepu kalorycznie.com
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Sklepu kalorycznie.com, a koszt zwrotu pokrywa Kupujący.
 4. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu lub produktów będących przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z produktu lub produktów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru produktu.
 6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi koszty Zamówienia.
 7. Konsumentowi, zgodnie z art. 39 Umowy o Prawach Konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach:

            a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który przed rozpoczęciem świadczenia został poinformowany o tym, że po jego spełnieniu utraci prawo do odstąpienia od umowy – np. korepetycje udzielane przez internet;

            b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

            c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

            d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

            e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

            f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

            g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

            h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

            i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

            j) o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

            k) zawartej na drodze aukcji publicznej;

            l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

            m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

 

§ 8

PROCEDURA REKLAMACJI - RĘKOJMIA

 1. Reklamacje należy składać na adres Sklepu kalorycznie.com - Centrum Leczenia Dietetycznego Łukasz Piskrzyński, Stadnicka Wola 60 26-200 Końskie, bądź na adres e-mail: kontakt@kalorycznie.com.
 2. Składając reklamację należy dostarczyć do Sklepu reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym (dostępne w sekcji „Załączniki”).
 3. Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia jej za pośrednictwem listu bądź wiadomości e-mail. 
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sklep wymieni reklamowany Towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
 5. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 3 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia za pośrednictwem wiadomości e-mail przed jego upływem.
 6. Adresem reklamacyjnym jest: Centrum Leczenia Dietetycznego Łukasz Piskrzyński, Stadnicka Wola 60 26-200 Końskie

 

§ 9

PROCEDURA GWARANCJI

 1. Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego kalorycznie.com nie są objęte gwarancją Sprzedawcy. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową na podstawie rękojmi, określonej w  § 8 Procedura Reklamacji.
 2. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora. Jeżeli taka gwarancja istnieje to Kupujący zostanie o tym poinformowany.

 

§ 10

POLITYKA CIASTECZEK (COOKIES)

 1. Korzystając ze strony Sklepu Użytkownik wyraża zgodę na używanie cookie zgodnie z ustawieniami własnej przeglądarki.
 2. Sklep kalorycznie.com wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu przez Użytkownika.
 3. Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie.
 4. Sklep kalorycznie.com wykorzystuje następujące pliki cookies:

            a) Analitycznie;

            b) Stałe;

            c) Zewnętrzne.

 

§ 11

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów Sklepu Internetowego w związku z zakupami jest Sklep kalorycznie.com.
 2. Sklep internetowy działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 4. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta.
 5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
 6. W celu zmiany lub poprawy danych Użytkownik może skontaktować się ze Sklepem wysyłając e-mail na adres: kontakt@kalorycznie.com lub listownie na adres Sprzedawcy: Centrum Leczenia Dietetycznego Łukasz Piskrzyński, Stadnicka Wola 60 26-200 Końskie.
 7. Dane są przekazywane dobrowolnie.

 

§ 12

ZMIANY REGULAMINU

 1. Klienci posiadający konto w Sklepie kalorycznie.com zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach.
 3. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
 4. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 5. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie może usunąć swoje Konto.

 

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art.22Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.22Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.

 

PLIKI DO POBRANIA:

 1. Reklamacja Towaru
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy